Definities

1.1.        Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Van Pinxteren Inkoopadvies een Overeenkomst aangaat.

1.2.        Algemene Voorwaarden: Deze algemene leveringsvoorwaarden van Van Pinxteren Inkoopadvies.

1.3.        Van Pinxteren Inkoopadvies: De eenmanszaak welke deze Algemene Voorwaarden van toepassing verklaart op de Overeenkomst. Van Pinxteren Inkoopadvies is gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer: 09207604.

1.4.        Diensten: de door Van Pinxteren Inkoopadvies aan de Afnemer op basis van de Overeenkomst te leveren diensten. Onder Diensten wordt in ieder geval verstaan: begeleiding van zelfstandige entiteiten bij (Europese) aanbestedingstrajecten en inkoopprofessionalisering.

1.5.        Overeenkomst: de overeenkomst tussen Van Pinxteren Inkoopadvies en de Afnemer voor levering van Diensten.

1.6.        Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.

 

 1. Toepassing Algemene Voorwaarden

2.1.        Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de aanbieding en levering van Diensten door Van Pinxteren Inkoopadvies en maken integraal deel uit van de Overeenkomst tussen Van Pinxteren Inkoopadvies en de Afnemer.

2.2.        Van de Algemene Voorwaarden of van één of meer in de Algemene Voorwaarden vervatte bepalingen kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen Van Pinxteren Inkoopadvies en de Afnemer worden afgeweken. Van Pinxteren Inkoopadvies wijst de toepassing van enige (algemene) voorwaarden welke door Afnemer worden gehanteerd expliciet van de hand.

 

 1. Totstandkoming Overeenkomst

3.1.        De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Van Pinxteren Inkoopadvies van de mondelinge of schriftelijke opdracht van de Afnemer, danwel door schriftelijke acceptatie door de Afnemer van een door Van Pinxteren Inkoopadvies verstrekte schriftelijke offerte of advertentie overeenkomst.

3.2.        Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de Diensten en acceptatie van de Afnemer door Van Pinxteren Inkoopadvies.

 

 1. Vergoeding en betaling

4.1.        De Afnemer zal voor de door Van Pinxteren Inkoopadvies geleverde Diensten de in de Overeenkomst vermelde vergoeding betalen, op de in de Overeenkomst aangewezen wijze. Partijen kunnen overeenkomen dat de voor de levering van de Diensten verschuldigde vergoeding geheel of gedeeltelijk vooruit zal worden betaald.

4.2.        Alle in de Overeenkomst vermelde vergoedingen zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen.

4.3.        Van Pinxteren Inkoopadvies zal de Afnemer factureren voor de door de Afnemer verschuldigde bedragen. De Afnemer zal de facturen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum voldoen. De Afnemer is niet gerechtigd om de aan Van Pinxteren Inkoopadvies verschuldigde bedragen op enige wijze te verrekenen met door Van Pinxteren Inkoopadvies aan de Afnemer verschuldigde bedragen.

4.4.        In geval van te late betaling heeft Van Pinxteren Inkoopadvies het recht:

 1. de levering van de Diensten op te schorten zonder dat daarvoor ingebrekestelling of mededeling nodig is en
 2. de wettelijke rente vermeerderd met drie procent (3%) in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde bedrag door Van Pinxteren Inkoopadvies is ontvangen. De Afnemer zal alle kosten vergoeden die Van Pinxteren Inkoopadvies moet maken om het verschuldigde bedrag te incasseren, met inbegrip van kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, welke kosten tenminste vijftien procent (15%) van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,- zullen bedragen.

 

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring

5.1.        Van Pinxteren Inkoopadvies is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, stagnatieschade, vertragingsschade, verlies van orders, winstderving en bewerkingskosten van de Afnemer verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of de Diensten, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Van Pinxteren Inkoopadvies.

5.2.        Onverminderd hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, is de aansprakelijkheid van Van Pinxteren Inkoopadvies jegens de Afnemer, uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de in de twee (2) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis door de Afnemer aan Van Pinxteren Inkoopadvies voor de overeengekomen Diensten betaalde vergoedingen (exclusief BTW).

5.3.        De Afnemer vrijwaart Van Pinxteren Inkoopadvies voor alle schade en/of claims van derden verband houden met of voortvloeiend uit

 1. het gebruik van de Diensten door de Afnemer
 2. het handelen en/of nalaten van de Afnemer in strijd met het bepaalde in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

5.4.        De bedrijfsaansprakelijkheid van Van Pinxteren Inkoopadvies is steeds beperkt tot het bedrag waarop de verzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis.

 

 1. Duur, beëindiging en ontbinding

6.1.        De Overeenkomst tussen Van Pinxteren Inkoopadvies en de Afnemer wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst vermelde periode. Indien geen periode wordt overeengekomen zal de Overeenkomst worden aangegaan voor een periode van één (1) jaar.

6.2.        Tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen zal de Overeenkomst na het verstrijken van de in artikel 9.1 bedoelde periode automatisch voor eenzelfde periode worden verlengd, tenzij de Overeenkomst door één der partijen tenminste één (1) maand voor het verstrijken van deze periode schriftelijk wordt opgezegd.

6.3.        Van Pinxteren Inkoopadvies is gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen schriftelijk te beëindigen indien de Afnemer een of meer van de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet geheel nakomt.

6.4.        Van Pinxteren Inkoopadvies is gerechtigd om de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:

 1. de Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
 2. het faillissement van de Afnemer is aangevraagd;
 3. de Afnemer in surseance van betaling verkeert;
 4. er surseance van betaling voor de Afnemer is aangevraagd.

 

 1. Overmacht

7.1.        Van Pinxteren Inkoopadvies is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. In het geval van een situatie van overmacht is Van Pinxteren Inkoopadvies niet gehouden enige door de Afnemer als gevolg van de situatie van overmacht geleden schade te vergoeden.

7.2.        Zodra de situatie van overmacht langer dan drie (3) maanden heeft geduurd, heeft de Afnemer het recht om de Overeenkomst per omgaande schriftelijk te beëindigen.

 

 1. Intellectueel eigendom

8.1.        Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten en/of databankrechten die tijdens of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst ontstaan zullen eigendom zijn van Afnemer. Van Pinxteren Inkoopadvies draagt zodanige intellectuele en industriële eigendomsrechten en databankrechten reeds nu bij voorbaat aan Afnemer over. Voor zover nodig zal Van Pinxteren Inkoopadvies op eerste verzoek van Afnemer zijn volledige medewerking verlenen aan overdracht, vestiging en/of deponering in verband met zodanige intellectuele en industriële eigendomsrechten en databankrechten. Van Pinxteren Inkoopadvies doet afstand van de rechten als bedoeld in art. 25a van de Auteurswet.

8.2.        De intellectuele eigendomsrechten op materialen en gegevens welke de Afnemer aan Van Pinxteren Inkoopadvies verstrekt in het kader van de Overeenkomst, blijven berusten bij de Afnemer of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor levering van de Diensten door Van Pinxteren Inkoopadvies verleent de Afnemer aan Van Pinxteren Inkoopadvies een beperkt, niet exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten. Afnemer vrijwaart Van Pinxteren Inkoopadvies voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden welke betrekking hebben op het gebruik door Van Pinxteren Inkoopadvies van de door de Afnemer aan Van Pinxteren Inkoopadvies verstrekte materialen en gegevens en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten.

 

 1. Diversen

9.1.        De inhoud van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken tussen Partijen ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst.

9.2.        Van Pinxteren Inkoopadvies mag haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Afnemer. Van Pinxteren Inkoopadvies zal de Afnemer schriftelijk op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht van rechten en verplichtingen.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1.      Op de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en/of de levering van de Diensten is Nederlands recht van toepassing.

10.2.      Geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en/of de levering van de Diensten zullen, indien tussen Van Pinxteren Inkoopadvies en de Afnemer geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem